ÜLDISED KASUTUSTINGIMUSED

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Käesolevad Üldised kasutustingimused (edaspidi – Üldtingimused) kehtivad S. Tallinna FC Cosmos kodulehe kohta, mis asub aadressil http://cosmosfc.ee
  2. Veebileht cosmosfc.ee(edaspidi – Veebileht) on Spordiklubi Cosmos omand, registrikood 80421448, Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Heki tee 6-109, 74001.
  3. Käesolevad Üldtingimused reguleerivad suhteid veebilehe cosmosfc.ee Haldaja (edaspidi – Veebilehe Haldaja) ja kõnesoleva Veebilehe Kasutaja vahel.
  4. Veebilehe Haldaja jätab endale õiguse millal tahes muuta, lisada või eemaldada Üldtingimuste punkte ilma Kasutajat teavitamata.
  5. Veebilehe kasutamine Kasutaja poolt tähendab nõustumist Üldtingimustega ja nendesse tehtud muudatustega.
  6. Kasutaja kannab isiklikku vastutust käesolevates Üldtingimustes muudatuste olemasolu kontrollimise eest.
  7. Üldtingimused reguleerivad Kasutajale ligipääsu andmise korda Veebilehel sisalduvatele Kaupadele ja/või osutatavatele Teenustele.
  8. Veebileht osutab Kasutajale järgmiseid teenuseliike (teenuseid): ligipääs Veebilehe otsingu ja navigeerimise vahenditele; Kasutajale teadete, kommentaaride jätmise võimaldamine, ligipääs teabele Kauba ja/või Teenuse kohta, ligipääs Kauba tasulise/tasuta soetamise teabele.
  9. Ligipääs Veebilehele on tasuta.
  10. Lisaks Üldtingimustele ja sätetele on Poolte õigussuhted reguleeritud Võlaõigusseaduse, Tarbijakaitseseaduse ja teiste Eesti Vabariigi seadustega, mis reguleerivad kaupade müüki, teenuste osutamist või muid pooltevahelisi õigussuhteid.
 2. TERMINITE MÄÄRATLUSED
  1. Veebilehe Haldaja – Veebilehe haldamiseks volitatud töötajad, kes tegutsevad Veebilehe omaniku nimel.
  2. Veebilehe kasutaja (edaspidi – Kasutaja) – isik, kellel on ligipääs Veebilehele Interneti võrgu vahendusel ja kes kasutab Veebilehte.
  3. Veebilehe sisu (edaspidi – Sisu) – kaitstavad intellektuaalse tegevuse tulemused, sealhulgas kirjandusteoste tekstid, nende nimetused, eessõnad, annotatsioonid, artiklid, illustratsioonid, kaaned, muusikateosed tekstiga või ilma, graafilised, tekstilised, fotograafilised, tuletatud teosed, teoste kogumikud ja muud teosed, kasutajaliidesed, visuaalsed kasutajaliidesed, kaubamärgi nimetused, logod, arvutiprogrammid, 2 andmebaasi, samuti disain, struktuur, valik, koordinatsioon, välisilme, üldine stiil ning kõnesoleva Sisu paiknemine, mis kuulub Veebilehe koosseisu ning muud intellektuaalomandi objektid koos- ja/või eraldivõetuna, mis sisalduvad Veebilehel.
 3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Veebilehe Haldajal on õigus:
   1. Muuta Veebilehe kasutusreegleid, samuti muuta kõnesoleva Veebilehe sisu. Muudatused jõustavad Üldtingimuste uue redaktsiooni avaldamise hetkest Veebilehel.
  2. Kasutajal on õigus:
   1. Kasutada kõiki Veebilehel olevaid teenuseid, samuti soetada Veebilehel pakutavaid mistahes Kaupu ja/või Teenuseid.
   2. Kasutada Veebilehte eranditult Üldtingimustes kehtestatud eesmärkidel ja korras.
   3. Kopeerida teavet Veebilehelt on lubatud.
   4. Nõuda Veebilehe Haldajalt mistahes teabe varjamist Kasutaja kohta.
  3. Veebilehe Kasutaja kohustub:
   1. Esitama Haldaja päringu alusel lisainfot, millel on vahetu seos kõnesoleva Veebilehe osutatavate teenustega.
   2. Järgima autorite ja teiste õiguste omanike varalisi ning mittevaralisi õigusi Veebilehe kasutamisel.
   3. Mitte ette võtma toiminguid, mis võivad normaalset Veebilehe tööd rikkuda.
   4. Mitte levitama Veebilehte kasutades mistahes konfidentsiaalset ja seadustega kaitstud teavet füüsiliste või juriidiliste isikute kohta.
   5. Mitte kasutama Veebilehte reklaami tunnustega teabe levitamiseks, va Veebilehe Haldaja nõusolekul.
   6. Mitte kasutama teenuseid järgmistel eesmärkidel:
    1. alaealiste isikute õiguste rikkumine ja/või neile mistahes kujul kahju tekitamine;
    2. enda esitlemine teise inimesena või organisatsiooni ja/või ühenduse esindajana ilma selleks piisavaid õigusi omamata, sealhulgas selle Veebilehe töötajatena.
    3. eksitusse viimine Veebilehel olevate mistahes Toodete ja/või Teenuste omaduste ning tunnuste osas;
    4. toodete ja/või Teenuste ebakorrektne võrdlemine, samuti negatiivse arvamuse kujundamine isikute suhtes, kes kasutavad (ei kasuta) teatud Kaupasid ja/või Teenuseid, või selliste isikute arvustamine;
    5. sisu laadimine, mis ei ole seaduslik, rikub kolmandate isikute mistahes õigusi; levitab vägivalda, julmust, viha ja/või diskrimineerimist rassilise, etnilise, sotsiaalse päritolu, soo, usutunnistuse alusel; sisaldab ebaõigeid andmeid ja/või solvanguid konkreetsete isikute, organisatsioonide, võimuorganite aadressil.
   7. Tagama esitatava teabe tõepärasust.
   8. Tagama isikuandmete kaitstust kolmandate isikute ligipääsu eest.
  4. Kasutajal on keelatud:
   1. Kasutada mistahes seadmeid, programme, protseduure, algoritme ja meetodeid, automaatseadeldisi või ekvivalentseid manuaalseid protsesse Veebilehe sisule ligipääsemiseks, selle omandamiseks, kopeerimiseks või jälgimiseks.
   2. Rikkuda Veebilehe asjaomast funktsioneerimist.
   3. Mistahes viisil mööda pääseda Veebilehe navigeerimisstruktuurist mistahes teabe, dokumentide või materjalide saamiseks või saamise katseks mistahes vahenditega, mis ei ole eraldi selle Veebilehe teenuste poolt esitatud.
   4. Mittesanktsioneeritud ligipääs Veebilehe funktsioonidele, mistahes teistele selle Veebilehega seotud süsteemidele või võrgustikele, samuti mistahes teenustele, mida pakutakse Veebilehel.
   5. Rikkuda turvalisuse või autentimise süsteemi Veebilehel või Veebilehega seotud mistahes võrgustikus.
   6. Teostada vastupidist otsingut, jälgida või püüda jälgida mistahes teavet mistahes teise Veebilehe kasutaja kohta.
 4. VEEBILEHE KASUTAMINE
  1. Veebileht ja Sisu, mis kuulub Veebilehe koosseisu, kuuluvad Spordiklubi Cosmos-le ja neid juhitakse Spordiklubi Cosmos poolt volitatud Veebilehe Haldaja isikus.
  2. Üldtingimused kehtivad kõikide Kauba soetamise ja/või Teenuste osutamise lisasätete ja -tingimuste kohta, mida Veebilehel pakutakse.
  3. Veebilehele paigutatavat teavet ei tohi tõlgendada Üldtingimuste muutmisena.
  4. Veebilehe Haldajal on õigus mistahes ajal ilma Kasutajat ette teavitamata teha muudatusi Veebilehel pakutavate Kaupade ning Teenuste loetelu ja/või nende hindade osas.
  5. Dokument „Privaatsuspoliitika“, mis on avaldatud Veebilehel, reguleerib vastavas osas ja laiendab oma kehtivust Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisele.
  6. Mistahes Üldtingimustes loetletud dokument võib olla uuendatud. Muudatused jõustuvad nende Veebilehel avaldamise hetkest.
 5. VASTUTUS
  1. Mistahes kulud, mida Kasutaja võib kanda ettekavatsetud või ettevaatamatusest põhjustatud Üldtingimuste mistahes sätte rikkumise korral, samuti mittesanktsioneeritud ligipääsu tõttu teise Kasutaja kommunikatsioonidele, ei kuulu hüvitamisele Veebilehe Haldaja poolt.
  2. Veebilehe Haldaja ei vastuta:
   1. Operatsioonide teostamise protsessi viivituste või häirete eest, mis on tekkinud vääramatu jõu mõju tagajärjel, samuti mistahes telekommunikatsiooni-, arvuti-, elektri- ja muude ühendsüsteemide rikete tagajärjel.
   2. Ülekande-, panga-, maksesüsteemide toimimise ja nende tööga seotud viivituste eest.
   3. Veebilehe asjakohase funktsioneerimise eest juhul, kui Kasutajal ei ole vajalikke tehnilisi vahendeid selle kasutamiseks, samuti ei ole Haldaja kohustatud tagama Kasutajatele selliseid vahendeid.
 6. ÜLDTINGIMUSTE RIKKUMINE
  1. Veebilehe Haldajal on õigus avaldada teavet Kasutaja kohta, kui Eesti Vabariigi kehtivad seadused nõuavad või lubavad sellist avaldamist.
  2. Veebilehe Haldajal on õigus ilma Kasutajat etteteavitamata katkestada ja/või blokeerida ligipääsu Veebilehele, kui Kasutaja on rikkunud Üldtingimusi või muudes dokumentides sisalduvaid Veebilehe kasutustingimusi, samuti Veebilehe toimimise lõppemise korral, tehnilise rikke või probleemi korral.
  3. Veebilehe Haldaja ei vastuta Kasutaja või kolmandate isikute ees Veebilehele ligipääsu katkestamise eest, juhul kui Kasutaja poolt on rikutud Üldtingimuste või muu Veebilehe kasutustingimusi sisaldava dokumendi mistahes sätteid.
 7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  1. Mistahes lahkhelide või vaidluste tekkimisel Veebilehe Haldaja ja Kasutaja vahel püüavad Pooled neid läbirääkimiste teel lahendada. Kui vabatahtlikus korras ei ole võimalik vaidlust lahendada, on mõlemal Poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse (Tallinn, Eesti).