Privaatsuspoliitika

Teadaanne konfidentsiaalsuse kohta

Privaatsuspoliitika on välja töötatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) 27.04.2016 määruse 2016/679 alusel füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus / GDPR).

Privaatsus

Vastutavaks isikuandmete töötlejaks on Spordiklubi Cosmos, registrikood 80421448, Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Heki tee 6-109, 74001.

Teadaanne konfidentsiaalsuse järgimisest

Teadaanne konfidentsiaalsuse järgimisest:

  • selgitab, mida me teeme Teie isikuandmete kaitseks ja puutumatuseks;
  • selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme Teie isikuandmeid;
  • aitab Teil mõista, kuidas Teie isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse nimg millised õigused Teil on seoses Teie isikuandmetega.

Teie isikuandmete töötlemisel juhindume Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

Isikuandmed, ja milliseid isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmed on Teie andmed, mida võib otseselt või kaudselt Teie kui eraisikuga seostada. Parema arusaamise huvides jagame Teie andmed viieks alltoodud kategooriaks vastavalt nende iseloomule ja allikale. Isikuandmete allikas näitab, milliste kanalite kaudu või kelle kaudu isikuandmed Spordiklubi Cosmos-le saabuvad. Spordiklubi Cosmos ei kogu teadlikult andmeid alla 13-aastaste isikute kohta ehk laste kohta, ja teadliku tegevuse korral selles osas lähtume lastevanema või eestkostja soovidest (sealhulgas lastele ajakirjade saatmise nõusolek). Juhul kui Spordiklubi Cosmos saab teada, et on kogunud isikuandmeid lapselt või lapse kohta, teeb Spordiklubi Cosmos kõik võimaliku, et peatada selliste isikuandmete kogumine.

Põhilised andmed

Põhiliste isikuandmete hulka kuuluvad näiteks eesnimi ja perekonnanimi, kasutajanimi, isikukood, sünnikuupäev, isikut tõendava dokumendi number (näiteks pass, ID-kaart) ja muu temaga seotud teave, vanus, aadress, e-posti aadress, teave ostetud või tellitud toodete kohta (näiteks teenuste koosseis, lisateenused, parameetrid, teenuste aadress, kasutatavad seadmed jm.) ning nendega seotud IP-aadress, domeeni nimetus või seadme seerianumber, teave arvelduste kohta (näiteks aadress, millele arve esitatakse, viitenumber, arvelduste teostamise aadress jm.) jne. Andmete kogumise allikad: saame andmeid Teie käest ja teenuste kaudu, mida kasutate.

Isikuandmete töötlemise alused

Töötleme isikuandmeid eranditult meie ressursi cosmosfc.ee kasutamisvõimaluse pakkumise eesmärkidel ja sellel teenuste pakkumiseks. Lisaks, töötleme isikuandmeid küsitluste läbiviimiseks kliendi rahulolu suurendamiseks ja meie osutatavate teenuste kvaliteedi, ligipääsetavuse ning valiku parendamiseks. Spordiklubi Cosmos võib samuti Teie isikuandmeid töödelda seaduslike huvide alusel. Seaduslik huvi seisneb kliendile osutatavate teenuste kvaliteedi, ligipääsetavuse ja valiku parendamises. Samuti võib Spordiklubi Cosmos Teie isikuandmeid töödelda seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Teie isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Teid identifitseerida, ainult nii kaua, kuni see on mõistlikult vajalik isikuandmete kogumise eesmärkidel või õigustatud Spordiklubi Cosmos seaduslike huvidega, tingimusel, et Spordiklubi Cosmos seaduslik huvi ja sekkumine andmete subjekti õigustesse ning vabadustesse on omavahel tasakaalus. Isikuandmete säilitamise tähtaeg on 7 aastat alates viimase soetamise kuupäevast veebilehel. Tähtaja möödumisel isikuandmed paberkandjal hävitatakse, elektroonsed isikuandmed eemaldatakse.

Isikuandmete üleandmine

Spordiklubi Cosmos võib anda ligipääsu isikuandmetele organile või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus. Spordiklubi Cosmos võib anda ligipääsu Teie isikuandmetele volitatud töötlejatele, ilma kelle abita ei saa Spordiklubi Cosmos oma kohustusi Teie ees täita.

Küpsiste kasutamisest

Nagu ka enamik teisi veebilehti, kasutavad cosmosfc.ee veebilehed ja e-keskkond küpsiste tehnoloogiat. Küpsiste kasutamine on seotud kõikide eeltoodud juriidiliste alustega, see tähendab, neid on vaja meile nii kohustuste täitmiseks, mis tulenevad seadusest, lepingus kehtestatud teenuste kvaliteedi tagamiseks, personaalsemaks ja mugavamaks teenuste pakkumiseks kui ka turunduse eesmärkidel Teie nõusolekul. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laetakse üles kasutaja arvutisse e-keskkonna serveri kaudu. Tulemusena saab internetilehitseja saata edasi küpsiste teavet tagasi e-keskkonda igal e-keskkonna kasutamise korral sellesama kasutaja äratundmiseks. Saate keelata küpsiste kasutamist lehitseja seadetes Teie valikul. Ent tuleb arvestada sellega, et mõnel juhul võib see aeglustada veebilehe vaatamist või vähendada mõnede veebilehtede funktsionaalsust või takistada neile ligipääsemist. Küpsiste abil saame kombineerida saadud teavet teabega, mis on Teie kohta saadud muul viisil, näiteks kasutatavate teenuste kohta kaasneva teabega. Meie veebilehtedel võivad olla lingid kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele ja teenustele, samuti sotsiaalvõrgustike laiendused (näiteks Facebook, Google Analytics pluginad) turunduse ning statistika koostamise eesmärkidel. Kolmandate isikute teenused või rakendused meie veebilehtedel alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglite.

Teie õigused oma isikuandmete osas

Spordiklubi Cosmos garanteerib andmete subjektidele kõik õigused, mis tulenevad kehtivatest seadustest. Spordiklubi Cosmos võtab kasutusele vajalikud ja piisavad korralduslikud ning tehnilised meetmed Teie isikuandmete kaitsmiseks õigusvastase või juhusliku ligipääsu, hävimise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise eest, samuti muude õigusvastaste toimingute eest kolmandate osapoolte poolt. Teil on järgmised õigused Teie isikuandmete töötlemisel:

  • andmetele ligipääsemise õigus – Teil on õigus mistahes ajal pärida, kas Spordiklubi Cosmos-il on olemas Teie isikuandmed ja millised isikuandmeid nimelt Teie osas töödeldakse;
  • õigus Teie isikuandmete muutmiseks – Teil on õigus Teie isikuandmete täpsustamiseks või parandamiseks, kui need pole täielikud või on valed;
  • õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise vastu;
  • õigus nõuda isikuandmete eemaldamist;
  • õigus võtta tagasi Teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  • õigus pöörduda igal ajal oma isikuandmete kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, kuhu võib samuti pöörduda ka juhul, kui vajate konsultatsiooni või abi isikuandmete kaitse küsimustes.

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika osas, küsimusi selles osas, kuidas Spordiklubi Cosmos isikuandmeid töötleb või kui soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, kaebusi või kasutada oma õigusi, palun võtke Spordiklubi Cosmos-ga ühendust alltoodud kontaktandmetel:
Address: cosmosfc.ee
E-post: info@cosmosfc.ee